Voorwoord

2018 was een goed jaar voor Veldvest. Qua opbrengsten scoorden we niet alleen voor het derde jaar op rij ruim 3 punten boven het landelijke gemiddelde, maar wisten we de overall resultaten nog verder aan te scherpen. Daarmee raken we aan de doelstelling om voor zoveel mogelijk leerlingen een drempelloze overgang te realiseren naar het voortgezet onderwijs. Onze onderwijskundige en pedagogische ambities gelden voor alle leerlingen. Onze focus op de continue investering in de algemene kwaliteit van het onderwijs betekent ook dat we dat onderwijs ook beter afstemmen op leerlingen die extra aandacht behoeven. Omdat dit van onze leraren een grote inspanning vraagt vinden we het belangrijk dat zij ruimte krijgen om zich professioneel te bewegen in hun teams en bieden we mogelijkheden om hun kennisbasis te verdiepen en het handelingsrepertoire te vergroten.

In het afgelopen jaar hebben pedagogische doelen extra aandacht gekregen. Het met elkaar optrekken en stap voor stap leren verantwoordelijkheid te nemen voor de pedagogische gemeenschap die de school is, past bij onze aanpak van burgerschap, die ook landelijk veel waardering krijgt.

Dat ook ouders aangeven dat zij goed worden geïnformeerd waar de scholen voor staan, vormt voor ons een belangrijke stimulans om verder te zoeken hoe onze communicatie verder kan worden verbeterd, zodat steeds meer ouders op de hoogte zijn van onze ambitie en resultaten en hun betrokkenheid kunnen tonen. Dat daarbij ook kritische geluiden gehoord worden is volledig in de haak: we staan daarvoor open en zoeken altijd in wederkerigheid naar verbeterpunten.

We zijn hierboven begonnen met de goede opbrengsten. Volledigheidshalve kunnen we melden dat Veldvest dusdanig financieel gezond is dat we in de komende jaren niet alleen op de goed lopende winkel passen, maar verder zullen investeren in de toekomst van onze leerlingen.

Drs. J.A. de Mönnink
Voorzitter college van bestuur

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven

Telefoonnummer: 040-253 12 01
E-mailadres: info@veldvest.nl
Website: www.veldvest.nl

Epiloog

Uit het voorafgaande krijgt u een indruk van de uitgebreidheid van de strategische agenda van Veldvest en leggen we verantwoording af over de resultaten van onze inspanningen. Voor de resultaten verdienen eerst en vooral de teams van onze scholen alle lof.

Als we vooruitkijken, dan vormen de kwaliteit van het onderwijs, het respect voor elkaar en de omgeving, de communicatie met vooral ouders en ook met de overheid, de inspectie de gemeente en alle overige betrokkenen bij het maatschappelijke praktijkveld van onderwijs onverkort belangrijke thema’s.

Waar Veldvest al voorop liep met de investering in een gezond fysiek binnenklimaat van de schoolgebouwen zullen we ons inspannen om voor de middellange termijn onze gebouwen te verduurzamen. We willen dat het goed vertoeven is in de schoolgebouwen. Daarvoor is er nog werk aan de winkel. In de komende periode zal met collega besturen en gemeente worden geïnvesteerd in de huisvesting van de komende generatie. Vanuit onderwijs denken we dan graag in mogelijkheden en profilering. Daarbij spelen natuurlijk wetten en regels een rol. Voor onze leraren is de ruimte voor bijvoorbeeld professionalisering, burgerschap en techniek (Brainportscholen) niet uit te drukken in vierkante meters maar in de creatieve vormgeving van relevante en aantrekkelijke onderwijskundige en pedagogische doelen.

Jos de Mönnink